Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Pioneer Obligacji Plus – subfundusz Pioneer FIO

Korzyści
• możliwy wyższy potencjał wzrostu w porównaniu z typowymi funduszami obligacji skarbowych;
• umiarkowane ryzyko dzięki rzetelnej selekcji obligacji trafiających do portfela;
• sprawdzona strategia umożliwia osiągnięcie w średnim i długim okresie atrakcyjnego zysku, przewyższającego inflację, dzięki częściowemu zaangażowaniu w obligacje starannie wybranych przedsiębiorstw, o wysokiej wiarygodności kredytowej;
• przenoszenie środków do innego subfunduszu (zamiana jednostek uczestnictwa) w ramach Pioneer FIO nie powoduje powstania obowiązku podatkowego (podatek od dochodów kapitałowych jest pobierany dopiero przy odkupieniu).

Profil inwestora
Subfundusz może zainteresować osoby, które:
• poszukują stosunkowo bezpiecznych inwestycji, ale są zainteresowane produktami o potencjalnie wyższym zysku niż typowy fundusz obligacji skarbowych;
• chcą uzupełnić swój portfel o fundusz inwestujący część środków na atrakcyjnym rynku obligacji korporacyjnych (przedsiębiorstw);
• chcą powierzyć środki na średni i długi okres;
• są świadome, że istnieje możliwość zarówno wzrostu, jak i spadku wartości inwestycji.

Podstawowe informacje o subfunduszu
• wchodzi w skład funduszu parasolowego Pioneer FIO
• dostępny również w programach: Super Basket, PAK Pro, PAK Junior, Program IKE, Program IKZE, Moja Perspektywa
• data pierwszej wyceny: 13.06.1995 r.
• wartość pierwszej wyceny: 10 PLN
• zarządzający subfunduszem: Michał Stawicki, Radosław Cholewiński
• waluta subfunduszu: PLN
• minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN
• minimalna dopłata: 100 PLN
• nr rachunku do wpłat bezpośrednich: 60 1240 1037 1111 0000 0692 3754

Główne zasady polityki inwestycyjnej
• subfundusz może inwestować do 100% aktywów w dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także depozyty bankowe;
• subfundusz lokuje część aktywów w obligacje rządowe krajów OECD oraz obligacje przedsiębiorstw;
• pozostałe kategorie lokat nie mogą przekraczać 20% aktywów;
• dodatkowo subfundusz może lokować do 33% aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w statucie oraz prospekcie informacyjnym funduszu.

Skład portfela subfunduszu (stan na dzień 30.06.2013 roku)ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT Z NASZYMI DYSTRYBUTORAMI LUB CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA pod numerem telefonu 801-641-641 (opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą danego operatora)

Informacja prawna
Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku w rekomendowanym czasie inwestycji.
Subfundusz Pioneer Obligacji Plus wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pioneer FIO powstał w wyniku przekształcenia z dniem 9 kwietnia 2010 r. funduszu Pioneer Obligacji Plus FIO. W dniu 17 grudnia 2010 r. nastąpiło połączenie subfunduszy Pioneer Obligacji z Pioneer Obligacji Plus. Subfunduszem przejmującym był Pioneer Obligacji Plus, a subfunduszem przejmowanym Pioneer Obligacji.

Do 100% aktywów subfunduszu Pioneer Obligacji Plus może być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej ww. funduszy, tabele opłat, sprawozdania finansowe oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są u prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pioneer.com.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany fundusz inwestycyjny jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez ten fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2014 Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Pioneer Pekao Investment Management S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.