Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Pioneer Obligacji Plus – subfundusz Pioneer FIO

Korzyści
• możliwy wyższy potencjał wzrostu w porównaniu z typowymi funduszami obligacji skarbowych;
• umiarkowane ryzyko dzięki rzetelnej selekcji obligacji trafiających do portfela;
• przenoszenie środków do innego subfunduszu (zamiana jednostek uczestnictwa) w ramach Pioneer FIO nie powoduje powstania obowiązku podatkowego (podatek od dochodów kapitałowych jest pobierany dopiero przy odkupieniu).

Profil inwestora
Subfundusz może zainteresować osoby, które:
• poszukują produktu o wyższym potencjale zysku niż typowy fundusz obligacji skarbowych;
• chcą uzupełnić swój portfel o subfundusz inwestujący część środków na rynku obligacji korporacyjnych;
• zamierzają zainwestować środki w horyzoncie średnioterminowym;
• akceptują umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego wynikający z możliwości zainwestowania części aktywów subfunduszu w obligacje przedsiębiorstw oraz z wahań rynkowych stóp procentowych;
• są świadome, że istnieje możliwość zarówno wzrostu, jak i spadku wartości inwestycji.

Podstawowe informacje o subfunduszu
• wchodzi w skład funduszu parasolowego Pioneer FIO
• dostępny również w programach: Super Basket, PAK Pro, PAK Junior, Program IKE, Program IKZE, Moja Perspektywa
• data pierwszej wyceny: 13.06.1995 r.
• wartość pierwszej wyceny: 10 PLN
• zarządzający subfunduszem: Michał Stawicki, Radosław Cholewiński
• waluta subfunduszu: PLN
• minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN
• minimalna dopłata: 100 PLN
• nr rachunku do wpłat bezpośrednich: 60 1240 1037 1111 0000 0692 3754

Główne zasady polityki inwestycyjnej
• Pioneer Obligacji Plus jest subfunduszem dłużnym inwestującym do 100% aktywów w dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także depozyty bankowe;
• część aktywów może być ulokowana w obligacje przedsiębiorstw;
• pozostałe kategorie lokat nie mogą przekraczać 20% aktywów subfunduszu;
• udział lokat subfunduszu denominowanych w walutach obcych lub emitowanych przez podmioty mające siedzibę za granicą nie może przekroczyć 33% aktywów;
• w celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz może zawierać transakcje na instrumentach
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w statucie oraz prospekcie informacyjnym funduszu.


Skład portfela subfunduszu (stan na dzień 30.06.2016 roku)ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT Z NASZYMI DYSTRYBUTORAMI LUB CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA pod numerem telefonu 801-641-641 lub (+48) 22 640 40 40 (dla dzwoniących z zagranicy oraz telefonów komórkowych). Opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą danego operatora.
Informacja prawna

Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku w rekomendowanym czasie inwestycji.

Subfundusz Pioneer Obligacji Plus wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pioneer FIO powstał w wyniku przekształcenia z dniem 9 kwietnia 2010 r. funduszu Pioneer Obligacji Plus FIO. W dniu 17 grudnia 2010 r. nastąpiło połączenie subfunduszy Pioneer Obligacji z Pioneer Obligacji Plus. Subfunduszem przejmującym był Pioneer Obligacji Plus, a subfunduszem przejmowanym Pioneer Obligacji.

Aktywa subfunduszu mogą być lokowane do 100% w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pioneer.com.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany fundusz inwestycyjny jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez ten fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz z informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Szczegółowe zasady uczestnictwa w programach wymienionych w niniejszym materiale określają warunki uczestnictwa w tych programach dostępne u prowadzących dystrybucję.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2017 Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.