Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Pioneer Akcji Polskich – subfundusz Pioneer FIO

Korzyści
• możliwy wysoki potencjał wzrostu wartości, dzięki inwestycjom w akcje dobrze rokujących, głównie polskich spółek;
• zróżnicowany portfel akcji zapewnia optymalną dywersyfikację (wpłacając nawet niewielkie oszczędności do subfunduszu, klienci mają szansę uczestniczyć w zyskach wielu dobrze rokujących spółek);
• przenoszenie środków do innego subfunduszu w ramach Pioneer FIO nie powoduje powstania obowiązku podatkowego (podatek od dochodów kapitałowych jest pobierany dopiero przy odkupieniu).

Profil inwestora
Subfundusz może zainteresować osoby, które:
• chcą czerpać korzyści z inwestycji w akcje polskich spółek o dużym potencjale i dobrych perspektywach;
• nastawione są na długoterminową inwestycję i akceptują wysokie ryzyko związane z inwestowaniem w akcje;
• są świadome, że istnieje możliwość zarówno wzrostu, jak i spadku wartości inwestycji.

Podstawowe informacje o subfunduszu
• wchodzi w skład funduszu parasolowego Pioneer FIO
• dostępny również w programach: Super Basket, PAK Pro, PAK Junior, Program IKE, Moja Perspektywa
• data pierwszej wyceny: 18.12.1995 r.
• wartość pierwszej wyceny j.u.: 10 PLN
• zarządzający subfunduszem: Adam Drozdowski i Bartosz Częścik
• waluta subfunduszu: PLN
• minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN
• minimalna dopłata: 100 PLN
• nr rachunku do wpłat bezpośrednich: 97 1240 1037 1111 0000 0692 3767

Główne zasady polityki inwestycyjnej
• inwestycje subfunduszu koncentrują się głównie na akcjach polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (do 100% aktywów);
• przedmiotem lokat mogą być również takie instrumenty finansowe jak: prawa do nowych emisji, prawa do akcji, kontrakty terminowe na indeksy giełdowe i akcje, obligacje zamienne na akcje;
• udział dłużnych instrumentów finansowych, głównie obligacji skarbowych oraz lokat bankowych, nie może przekraczać 20% aktywów;
• dodatkowo subfundusz może lokować do 33% aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu.

Skład portfela subfunduszu (stan na dzień 30.06.2013 roku)

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT Z NASZYMI DYSTRYBUTORAMI LUB CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA pod numerem telefonu 801-641-641 (opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą danego operatora)

Informacja prawna
Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku w rekomendowanym czasie inwestycji.
Subfundusz Pioneer Akcji Polskich wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pioneer FIO powstał w dniu 9 kwietnia 2010 r. w wyniku przekształcenia funduszu Pioneer Akcji Polskich FIO. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu (znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego może charakteryzować się dużą zmiennością.
Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej ww. funduszy, tabele opłat, sprawozdania finansowe oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są u prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pioneer.com.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany fundusz inwestycyjny jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez ten fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2014 Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Pioneer Pekao Investment Management S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.