Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Pioneer Akcji Polskich – subfundusz Pioneer FIO

Korzyści
• możliwość inwestowania w akcje głównie polskich firm o dużym potencjale wzrostu i solidnych fundamentach finansowych, przy wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego;
• sposób na zbudowanie zróżnicowanego portfela akcji, nawet przy niewielkich kwotach wpłacanych do subfunduszu;
• przenoszenie środków do innego subfunduszu w ramach Pioneer FIO nie powoduje powstania obowiązku podatkowego (podatek od dochodów kapitałowych jest pobierany dopiero przy odkupieniu).

Profil inwestora
Subfundusz może zainteresować osoby, które:
• poszukują rozwiązań o wysokim potencjale wzrostu;
• zamierzają zainwestować środki w horyzoncie długoterminowym;
• akceptują wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego, wynikający z możliwości zainwestowania do 100% wartości aktywów subfunduszu w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje);
• są świadome, że istnieje możliwość zarówno wzrostu, jak i spadku wartości inwestycji.

Podstawowe informacje o subfunduszu
• wchodzi w skład funduszu parasolowego Pioneer FIO
• dostępny również w programach: Super Basket, PAK Pro, PAK Junior, Moja Perspektywa, Program IKE, Program IKZE,
• data pierwszej wyceny: 18.12.1995 r.
• wartość pierwszej wyceny j.u.: 10 PLN
• zarządzający subfunduszem: Bartosz Częścik i Piotr Sałata
• waluta subfunduszu: PLN
• minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN
• minimalna dopłata: 100 PLN
• nr rachunku do wpłat bezpośrednich: 97 1240 1037 1111 0000 0692 3767

Główne zasady polityki inwestycyjnej
• Pioneer Akcji Polskich jest subfunduszem akcyjnym.
• subfundusz może inwestować do 100% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, w szczególności w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;
• udział dłużnych instrumentów finansowych, głównie obligacji skarbowych oraz lokat bankowych, nie może przekraczać 20% aktywów subfunduszu;
• subfundusz może lokować do 33% aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych;
• w celu sprawnego zarządzania portfelem i ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz może zawierać transakcje na instrumentach pochodnych.
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Skład portfela subfunduszu (stan na dzień 31.12.2015 roku)

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT Z NASZYMI DYSTRYBUTORAMI LUB CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA pod numerem telefonu 801-641-641 (opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą danego operatora)

Informacja prawna
Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku w rekomendowanym czasie inwestycji.
Subfundusz Pioneer Akcji Polskich wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pioneer FIO powstał w dniu 9 kwietnia 2010 r. w wyniku przekształcenia funduszu Pioneer Akcji Polskich FIO. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej ww. funduszy, tabele opłat, sprawozdania finansowe oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pioneer.com.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany fundusz inwestycyjny jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez ten fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2016 Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.